Algemene Voorwaarden

1. IDENTITEIT VERKOPER

DAVY FREDRIX, natuurlijke persoon – handelsonderneming,

handelend onder benaming “Puur Passie”,

met maatschappelijke zetel te BELGIË, 1570 GALMAARDEN, Plaats 4,

en gekend onder KBO / BTW nummer (BE)0699.556.377.

Telefoon: 0476/75.42.99

E-mail: [email protected]

2. TOEPASSINGSGEBIED

Huidige algemene voorwaarden (hierna : Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen PUUR PASSIE (hierna: Verkoper) en een natuurlijke – of rechtspersoon (Hierna: Klant).

Deze voorwaarden zijn essentieel voor de Verkoper en primeren op alle andere voorwaarden, ook op die van de Klant. Er kan enkel van deze algemene voorwaarden afgeweken worden bij uitdrukkelijk schrijven en na wederzijds akkoord tussen de Verkoper en de Klant.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de Verkoper vragen, die deze onverwijld aan de Klant overmaakt. De Voorwaarden worden voor de Klant bovendien beschikbaar gesteld op de website van verkoper (www.puurpassie.be).

3. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De Klant wordt geacht de Voorwaarden te kennen, begrijpen en aanvaarden vanaf het plaatsen van een bestelling.

4. BESTEKKEN EN PRIJSOFFERTES

De prijsoffertes opgesteld door de Verkoper zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande lopende de duurtijd van het bestek of de offerte wijzigingen zouden voordoen, behoudt de Verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor zijn prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.

Door de ondertekening van het bestek of de offerte, evenals door de ondertekening van een bestelbon, verbindt de Klant zich tot de aankoop van de daarin vermelde goederen en/of diensten.

De bestekken en prijsoffertes zijn slechts bindend voor de Verkoper na zijn schriftelijke bevestiging of het versturen van de factuur.

5. DE LEVERING(STERMIJN)

De Klant dient het goed af te halen op de zetel van de Verkoper, tenzij de Verkoper aangegeven heeft dat hij bereid is om het goed te leveren op het door de Koper aangeduide adres.

De termijn waarbinnen de Verkoper goederen of diensten zal leveren, wordt bij wijze van inlichting verstrekt en bindt de Verkoper niet. Mogelijke vertraging in de dienstverlening geeft de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper.

De Verkoper verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te leveren, zulks afhankelijk van de specifieke eisen en medewerking van de Klant en van de concrete (al dan niet externe) omstandigheden.

De levering geschiedt kosteloos, dan wel tegen het bedrag aangegeven op de bestelbon.

Zolang de verkoopprijs en de gebeurlijke leveringskosten door de Koper niet integraal werden voldaan, is Verkoper gerechtigd om de nakoming van zijn leveringsplicht op te schorten.

Ingeval de levering van het goed op het door de Koper aangeduide adres niet kan plaatsvinden om redenen te wijten aan de Koper, dan wel ingeval de door de Koper meegedeelde gegevens onjuist blijken te zijn, dan wel indien de Koper het goed niet komt afhalen binnen de 2 (twee) werkdagen op de zetel van de Verkoper, dan is de overeenkomst van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling ontbonden ten nadele van de Koper.

6. DE PRIJS

De prijs die door de Verkoper wordt vermeld, omvat de prijs voor de materialen en de dienstverlening exclusief de verschuldigde BTW.

De levering geschiedt kosteloos, dan wel tegen het bedrag aangegeven op de offerte of bestelbon. Dit bedrag is steeds exclusief BTW.

Andere onkosten, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) verplaatsingskosten of kosten die verbonden zijn aan onbetaalde wissels of cheques en andere inningskosten worden afzonderlijk en in detail aan de Klant aangerekend.

7. DE BETALING

De prijs is als volgt opeisbaar en wordt op die manier door de Klant betaald aan de Verkoper, behoudens specifieke afwijking daarvan in bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper.

De helft van de prijs is opeisbaar bij de ondertekening van de offerte of bestelbon. Het saldo van de prijs is opeisbaar bij de beëindiging van de uitvoering van de overeenkomst.

De Verkoper is steeds gerechtigd om een voorschotbetaling van 50% van de prijs te vragen. Iedere afwijking op deze regel is een loutere gunstmaatregel, die geen enkele nadelige erkentenis in hoofde van Verkoper kan uitmaken. Uit deze gunstmaatregel komt nooit een recht ten voordele van de Klant tot stand.

De prijs is zowel contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper als via een overschrijving op de bankrekening van de Verkoper, zoals vermeld op de factuur.

8. LAATTIJDIGE OF NIET-BETALING

Ingeval van laattijdige of niet-betaling wordt de prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 12% per jaar vanaf de datum van facturatie, vermeerderd met een schadebeding van 10% van het onbetaalde bedrag, steeds met een minimum van 150 EUR.

De Verkoper behoudt zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen. Ten laste van de Klant komen dan ook alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Verkoper als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverbintenis van de Klant heeft moeten maken.

Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan de Verkoper, geeft hem daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, zijn prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een eenvoudig schrijven aan de Klant, verzonden per gewone post of per e-mail. De Verkoper neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Klant door de opschorting of de beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden en de Klant zal ter zake geen vordering hebben op de Verkoper.

9. DE FACTUUR

De Klant moet elk protest van factuur formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 7 (zeven) kalenderdagen na verzending van de factuur. De Klant moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren. Een commerciële geste brengt geen enkele erkentenis met zich mee. Gebrek aan protest binnen die termijn zal onherroepelijk aanvaard worden als aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en de aanrekening daarvan.

Eerder onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken of geprotesteerd worden.

Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de bestelbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Klant die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft, behalve in de gevallen waarin de derde partij de offerte of bestelbon mee heeft ondertekend.

10. AANVAARDING VAN DE GELEVERDE GOEDEREN EN DIENSTEN

De Klant wordt geacht de geleverde goederen en diensten te aanvaarden, tenzij ingeval van klacht die geformuleerd is per aangetekend schrijven, gericht aan de Verkoper, binnen de 5 (vijf) kalenderdagen vanaf de levering van het goed of de dienst aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid en schriftelijk motiveren.

11. ANNULERING VAN DE BESTELLING

Ingeval de Klant de bestelling eenzijdig wenst te annuleren, moet hij dit doen via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper.

Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant voor de aanvang van de dienstverlening, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR.

Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de klant na de aanvang van de dienstverlening, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten en na verrekening van de stand van de voorbereidende werkzaamheden.

De Verkoper behoudt evenwel ten allen tijde zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

12. AANSPRAKELIJKHEID

De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn aan het abnormaal, slecht of verkeerd gebruik van de geleverde goederen of diensten door de Klant, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

In het bijzonder dienen Kopers op te letten met poreuze vazen en de waterschade die hier mogelijks uit kan voortkomen. De Verkoper kan hier geenszins aansprakelijk voor worden gesteld.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor brandschade, ten gevolge van het gebruik van het bij Verkoper aangekocht kaarsmateriaal. Ook in het kader van georganiseerde evenementen dienen Kopers omzichtig met het kaarsmateriaal om te springen. Het verhalen van brandschade op Verkoper is niet mogelijk.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn aan het werk of de aanpassingen aan de geleverde goederen en diensten van een andere dienstverlener of van de Klant zelf, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor de (in)directe schade die derden toebrengen aan de geleverde diensten en producten.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de door de Koper verstrekte informatie of materialen.

De Verkoper biedt geen garantie aangaande de houdbaarheid van de materialen, en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich in elk geval tot de bewezen en werkelijk geleden schade door de Klant, die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Een eventuele schadevergoeding zal in geen geval het totaalbedrag van de reeds gefactureerde goederen of diensten overtreffen.

13. BEÊINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

Partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde beëindigen in onderling overleg.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen in geval van laattijdige of niet-betaling.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de Klant.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen in geval de Verkoper de overeenkomst definitief niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft. (cfr. Supra)

14. OVERMACHT

Ingeval de Verkoper de overeenkomst tijdelijk niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even wel evenement waarover de verkoper geen controle heeft, geeft dit de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper.

Ingeval de Verkoper de overeenkomst definitief niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant te beëindigen zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.

15. FORMULEREN VAN KLACHTEN

De Klant moet elke klacht formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 5 (vijf) kalenderdagen vanaf de levering van het goed of de dienst aan de Klant. De klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren.

16. PRIVACY

De Verkoper verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Klant exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst. De Verkoper behandelt de persoonsgegevens van de Klant met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens schriftelijke toestemming van de Klant. Conform de privacywet van 2 december 1992 heeft de Klant op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

17. NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van een deel van onderhavige voorwaarden brengt op generlei wijze de nietigheid van het geheel van onderhavige algemene voorwaarden met zich mee.

Partijen verbinden er zich toe om een nietige bepaling desgevallend te vervangen door een geldige bepaling, die zo nauw mogelijk bij de bedoeling der partijen aansluit.

18. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE

Bij geschillen in het kader van een overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant zijn de Nederlandstalige Rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd om daarvan kennis te nemen, ongeacht de woonplaats van de Klant of de plaats van levering.

In het geval van bevoegdheid van de vrederechter, is deze van het kanton Lennik exclusief bevoegd.

19. TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is toepasselijk op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant.